סדרי רישום

סדרי רישום

1.טופס רישום למכינה- יש לשלוח למכינה 2 עותקים של טופסי הרישום. טפסים שלא ימולאו כראוי יוחזרו.

2. אישורי השכלה - יש לצרף לטופס הרישום אישורי השכלה, תעודת בגרות ו/או גליון ציונים מטעם משרד החינוך.

3.טופס הכוונה - מועמד שאינו זכאי לתעודת בגרות יציג אישור המפרט את בחינות הבגרות שעליו להשלים על מנת לקבל זכאות לתעודת בגרות (אינטרנים ימציאו אישור מביה"ס, אקסטרנים ימציאו אישור ממשרד החינוך).

4. על כל מועמד שנבחן בבחינה הפסיכומטרית להמציא אישור על מבחן פסיכומטרי.

5. יש לצרף את המסמכים הבאים:

שתי תמונות פספורט.

צילום תעודת זהות.

צילום של תעודת שחרור או של סיום שירות לאומי.

6. דמי פנייה - דמי הפנייה הם בסך של 419 ש"ח.  על המועמד לשלם בבנק, באמצעות שובר התשלום המצורף

לטופס הרישום. דמי הפנייה אינם כלולים בשכר הלימוד והם אינם מוחזרים בכל מקרה, גם אם לא התקבל 

המועמד ללימודים או לא מימש את זכותו ללמוד.

7. מסירת חומר הרישום למכינה - את חומר הרישום המבוקש לעיל רצוי למסור אישית למזכירות המכינה או

בדואר. כתובת המכינה: המכינה  הקדם  אקדמית,  בניין 403 קומה 2,  אוניברסיטת בר אילן, רמת גן   5290002. 

מסמכים שיצורפו לא יוחזרו. מסמכים מצולמים צריכים להיות מאושרים ע"י המוסד המנפיק או ע"י משרדי המכינה.

הנהלת המכינה מוסמכת לערוך שינויים בתוכנית הלימודים, במשך הלימודים, במועד פתיחה וסיום שנת הלימודים, בפתיחה וסיום של כל סמסטר ובתאריכי בחינות, הכל לפי שיקול דעתה.

תלמיד הנרשם למכינה מקבל על עצמו את נוהלי ותקנוני המכינה ואוניברסיטת בר-אילן כפי שפורסמו וכפי שיפורסמו מעת לעת.