היסטוריה חלק ב' כללי

יחידת לימוד: 
שנה: 
מרצה: 

http://meyda.education.gov.il/files/MafmarHistoria/History.pdf