גיאוגרפיה 5 יח"ל

יחידת לימוד: 
שנה: 

 

אוניברסיטת בר אילן

המכינה הקדם אקדמית

סילבוס לקורס גיאוגרפיה  5 יח"ל         שנה"ל תשע"ב

המרצה:  גב' סטולרו שרה

נושאי הלימוד נקבעו על פי תוכנית הלימודים החדשה בגיאוגרפיה ובהתאם לחוזר מפמ"ר תשע"א.

חלק א' - שתי יחידות לימוד

פרק א' - גיאוגרפיה של ארץ ישראל

 • 1. מיקומה של ארץ ישראל במרחב - ייחוד נופי ואקלימי והשפעתו על האדם. הכרת אזורי הארץ ומיקומה במרחב (גבולות ושינויי גבול), התמקדות בשלושה נושאים פיזיים: אזור ים המלח, רעידות אדמה והרס (בליה) בחופי הים.
 • 2. תמורות באוכלוסיית ישראל - ניתוח דמוגרפיה של אוכלוסיית המדינה (כולל מיעוטים), תפרוסת האוכלוסייה, מפת ההתיישבות, סוגי יישובים, שינויים שחלו בישובים כפריים, המטרופולינים הגדולים.
 • 3. תמורות בכלכלת ישראל - חלוקת ענפי התעסוקה בישראל, שינויים בתעסוקה, ישראל והגלובליזציה.
 • 4. משאבים ותשתיות - היצע מוגבל מול ביקוש גדל: משק המים בישראל, משק האנרגיה בישראל.
 • 5. איכות הסביבה ופיתוח בר קיימא בישראל - כל הנושאים: בעיות זיהום, שטחים פתוחים, פיתוח לעומת שימור.

פרק ב' - גיאוגרפיה של המזרח התיכון

 • 1. גבולות ותחומים במזה"ת - המאפיינים הפיזיים והאנושיים של המזה"ת, הקושי בהגדרת הגבולות של האזור. המעמד הגיאופוליטי של המזה"ת.
 • 2. קשרי גומלין טבע - אדם כגורם בעיצוב המרחב במזה"ת - אקלים מדברי, והתמודדות האדם עם האקלים. המים במזה"ת, מקורות טבעיים ותוספת מים כהתמודדות עם בעיה גוברת של מחסור במים.
 • 3. אוכלוסייה ויישובים במזה"ת - תמורות דמוגרפיות, ריבוי טבעי, מודל המעבר הדמוגרפי, פירמידת גילים, לחצים דמוגרפים, שינוי בפריון, תנועות אוכלוסייה, הגירה פנימית וחיצונית, תהליכי שינוי בכפר המסורתי, ערים ועיור, מגמות תכנון במרחב העירוני.
 • 4. הכלכלה במזה"ת - אי שוויון מרחבי וכלכלי, רמת פיתוח כלכלי, השפעת הגלובליזציה על כלכלת המזה"ת, תהליכי גלובליזציה במזה"ת.
 • 5. המאפיינים העיקריים של המדינות הגובלות בישראל - הכרה מקרוב של המדינות הגובלות בישראל. השנה על פי חוזר מפמ"ר: ירדן, סוריה ולבנון.

2

חלק ב' - יחידת לימוד אחת - נתי"ב (אנסין) ניתוח תופעות במרחב

 • 1. מיפי המרחב והצגתו - האמצעים השונים להצגת מרחב: תצ"א, תמונה, וביקר מפות. השימוש באטלס: סוגי מפות: מפות פיזיות ומפות נושאיות.
 • 2. התמודדות האדם במרחב משתנה - תהליכים פנימיים ותהליכים חיצוניים המעצבים את כדור הארץ. סוגי אקלים בעולם, גורמי אקלים, אזורי אקלים.
 • 3. אוכלוסיות במרחב העולמי - מאפיינים של אוכלוסיית העולם, מדינות מפותחות מול מדינות מתפתחות, תהליכים דמוגרפים, גלובליזציה.
 • 4. המרחב העירוני והמרחב הכפרי - המרחב העירוני: מאפיינים, מדרג עירוני, עיור, מפגעים סביבתיים. המרחב הכפרי: תהליכים ותמורות.
 • 5. מרחב הפעילות הכלכלית - רמות פיתוח של מדינות, פעילות כלכלית, מדדים כלכליים, צמיחה כלכלית, תמורות בתהליכי הייצור, גלובליזציה.
 • 6. פיתוח בר קיימא בהיבט מקומי וגלובלי - פיתוח לעומת שימור, עקרונות פיתוח בר קיימא בתחומים שונים: מדיניות, חברה, חינוך, כלכלה, תרבות הטבע והנוף.

נושא זה נלמד בעזרת מפות באטלס + ניתוח גרפים, דיאגרמות שונות וטבלאות נתונים

חלק ג' תחום התמחות - שתי יחידות לימוד

כדור הארץ והסביבה.

 • 1. אסונות טבע והתמודדות האדם עמם - רעידות אדמה והתפרצויות געשיות, טקטוניקת הלוחות, תיאורית נדידת יבשות, תהליכי קמוט ושבירה, מבנים גיאולוגים, צונאמי תופעות געשיות, התמודדות האדם עם תופעות רעש וגעש. שיטפונות והצפות נהר, התמודדות האדם עם שיטפונות והצפות.
 • 2. תהליכים מחזוריים המעצבים את פני כדור הארץ - תהליכים גיאומורפולוגיים. סוגי סלעים והיווצרותם, בלייה, היווצרות קרקעות, הסעה והשקעה. סיפורו של גרגר חול.
 • 3. משאבי טבע ואוצרות טבע וניצולם - מאפיינים ותפרוסת של משאבי טבע ואוצרות טבע בעולם, הפקת אנרגיה, שימושים כלכליים של אוצרות טבע.
 • 4. זיהום משאבי טבע וסביבה - זיהום סביבתי בסדרי גודל שונים: זיהום מקומי, זיהום אזורי וזיהום גלובלי. זיהום קרקע: מזהמים, נזקים ודרכי התמודדות. זיהום מים: מזהמים, נזקים ודרכי התמודדות.
 • 5. שינויים סביבתיים גלובליים - שינויי אקלים: עדויות לשינויי אקלים, בעבר, שינויי אקלים בהווה. תוצאות והשפעות של שינויי אקלים.

תהליך הלימוד נעשה במקביל לשימוש באטלס כללי ובאטלס ישראל. שמלווים את הסטודנט במהלך כל המבחנים בגיאוגרפיה