כתיבה מדעית

יחידת לימוד: 
שנה: 

 

אוניברסיטת בר אילן

המכינה הקדם אקדמית

סילבוס לקורס כתיבה מדעית שנה"ל תשע"א

    המרצה:     ד"ר בת ציון ימיני

משך הקורס: קורס שנתי בן 2 ש"ש

חומר עזר: מקראה לקורס "כתיבה מדעית"

                   ביבליוגרפיה  המפורטת במקראה

מטרות הקורס

-  טיפוח הכשרים האורייניים: הכרת סוגי טקסטים שונים ושיפור מיומנויות הכתיבה

-  הקפדה על תקינות לשונית

-  העשרה לשונית

חובות התלמידים

-  נוכחות מלאה בכל בשיעורים

-  השתתפות פעילה במהלך השיעורים

-  הכנת שיעורי בית

-  הגשת משימות כתיבה בזמן

-  עמידה בכל דרישות הקורס

תוכני הקורס

- כתיבת מאמר עיוני בהיקף של שלושה עמודים.

- תקינות לשונית: תיקוני לשון וסגנון, הפיסוק באופן יסודי, שם המספר, הכתיב חסר הניקוד

- העשרה לשונית: ניבים, חידושי לשון, כתיבת קורות חיים

מבנה הקורס

70% מהשיעורים יוקדשו להוראת הפסקה והחיבור ולתרגילי כתיבה

30% מהשיעורים יוקדשו לתקינות הלשון ולשיפורה

דרישות הקורס

-  בחנים הבודקים תקינות לשונית

-  בחינה פנימית בכל סמסטר בתקינות ובהעשרה לשונית

-  בחינה  בחיבור בכל סמסטר

-  הגשת  חיבורים במשך הקורס

שקלול הציון

30% לכל מבחן סמסטר בחיבור

20% לחיבורים

20% לבחינות הפנימיות ולבחנים

מידע נוסף

-  מבחני הסמסטר יחוברו על ידי רכזת הקורס.

-  על המרצים לדווח לרכזת הקורס על הספק החומר בכל סמסטר.

-  לאחר כל בחינה פנימית יש למסור לרכזת עותק של הבחינה.