כתיבה מדעית

יחידת לימוד: 
שנה: 

אוניברסיטת בר אילן

המכינה הקדם אקדמית

סילבוס לקורס כתיבה מדעית שנה"ל תשע"א

המרצה: ד"ר בת ציון ימיני

משך הקורס: קורס שנתי בן 2 ש"ש

חומר עזר: מקראה לקורס "כתיבה מדעית"

ביבליוגרפיה המפורטת במקראה

מטרות הקורס

- טיפוח הכשרים האורייניים: הכרת סוגי טקסטים שונים ושיפור מיומנויות הכתיבה

- הקפדה על תקינות לשונית

- העשרה לשונית

חובות התלמידים

- נוכחות מלאה בכל בשיעורים

- השתתפות פעילה במהלך השיעורים

- הכנת שיעורי בית

- הגשת משימות כתיבה בזמן

- עמידה בכל דרישות הקורס

תוכני הקורס

- כתיבת מאמר עיוני בהיקף של שלושה עמודים.

- תקינות לשונית: תיקוני לשון וסגנון, הפיסוק באופן יסודי, שם המספר, הכתיב חסר הניקוד

- העשרה לשונית: ניבים, חידושי לשון, כתיבת קורות חיים

מבנה הקורס

70% מהשיעורים יוקדשו להוראת הפסקה והחיבור ולתרגילי כתיבה

30% מהשיעורים יוקדשו לתקינות הלשון ולשיפורה

דרישות הקורס

- בחנים הבודקים תקינות לשונית

- בחינה פנימית בכל סמסטר בתקינות ובהעשרה לשונית

- בחינה בחיבור בכל סמסטר

- הגשת חיבורים במשך הקורס

שקלול הציון

30% לכל מבחן סמסטר בחיבור

20% לחיבורים

20% לבחינות הפנימיות ולבחנים

מידע נוסף

- מבחני הסמסטר יחוברו על ידי רכזת הקורס.

- על המרצים לדווח לרכזת הקורס על הספק החומר בכל סמסטר.

- לאחר כל בחינה פנימית יש למסור לרכזת עותק של הבחינה.