תע"י דתי יחידה ו'

יחידת לימוד: 
שנה: 

 

אוניברסיטת בר אילן

המכינה הקדם אקדמית

סילבוס לקורס תע"י ו' + ט' 1 יח"ל שנה"ל תשע"ד

המרצה: גב' בתיה שמעי

 

 

תעי ו+ט חורף תשעד-107.

חלק 2: נושאים נבחרים בתולדות עם ישראל בין מלחמות העולם

 תרע"ח-תרצ"ט, (1939-1918)

פרק ב: עלייה והתיישבות בארץ־ישראל

1 העלייה  --יש ללמוד על העלייה השלישית בלבד.

א. מניעים לעלייה, הרכב העולים מן המזרח והמערב.

ב. קשיים והתמודדות.

2. ההתיישבות

 א. מניעים אידאולוגיים, פריסה גאוגרפית, צורות התיישבות.

ג. התרומה הכלכלית והמוסדית.

. התיישבות המחנה הדתי

א. תנועת הפועל המזרחי והרקע להקמתה, "המרד הקדוש".

ב. האידאולוגיה של הפועל המזרחי — "תורה ועבודה", מימוש האידאולוגיה בהתיישבות:

 המושב הדתי, הקיבוץ הדתי.

פרק ג: יחסי ערבים-יהודים-בריטים בארץ־ישראל בין מלחמות העולם

3. מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט (1939-1936), המרד הערבי, ועדת פיל, מסקנות והמלצות, הצעת החלוקה, הספר הלבן של מקדונלד ומשמעותו.

4.תגובות היהודים למאורעות: הוויכוח הבלגה מול תגובה.

 א. ביטחון — הקמת ההגנה, התפתחות כוחות מגן לגליים ובלתי לגליים (דוגמה אחת בלבד מכל קבוצה)

 הקמת האצ"ל.

 ב. התיישבות — מניעים אסטרטגיים, "חומה ומגדל".

 ג. ראשית ההעפלה.

שים לב: ראה המשך בעמוד הבא.- 2 - קיץ תשע"ג

חלק 4: השוֹאה — מעליית הנאצים לשלטון עד סוף המלחמה )תרצ"ג-תש"ה, 1945-1933

פרק א: מדיניות הנאצים בגרמניה )תרצ"ג-תרצ"ט, 1939-19331.

 האידאולוגיה הנאצית, יסודותיה האנטישמיים: האידאולוגיה הנאצית נגד היהודים ונגד היהדות.

2. מדיניות הנאצים נגד יהודי גרמניה.

3  שנת 1938 שנת מפנה.

4.תגובת יהודי גרמניה על מדיניות הנאצים לשלביה.

פרק ב: שלבים במלחמת העולם השנייה ובמדיניות הנאצים כלפי היהודים )תרצ"ט-תש"ה, 1945-1939(1941-1939 )

 ב. מדיניות הנאצים כלפי יהודי אירופה: איגרת הבזק, תכניות לריכוז היהודים )לובלין, מדגסקר(, הקמת הגטאות.  (1945-1941 )

 ב. שלבים בפתרון הסופי )כולל הגישות המחקריות(: פעולות האיינזצגרופן, בעיקר בשטחי ברית־המועצות — באבי יאר ופונאר, ועידת ואנזה, מחנות ההשמדה, חיסול הגטאות, מצעדי המוות.

פרק ג: העמידה היהודית

1. חיי היום־יום בגטאות — הקשיים וההתמודדות עם התנאים הפיזיים והרוחניים: פעולות עזרה וסעד,  חינוך ותרבות (דמותו של יאנוש קורצ'אק), לימוד תורה וקיום מצוות, תיעוד, תנועות הנוער ופעילותן.

 דוגמה מגטו ורשה.

2. גילויי אמונה: קידוש השם וקידוש החיים.

3.ההנהגה היהודית.

א. היודנראטים: הרכבם, תפקידיהם, פעולותיהם והדילמות שעמדו לפניהם בתקופה שלפני השילוחים למחנות ההשמדה ולאחריהם. דוגמאות מראש היודנראט צ'רניאקוב.

ב. ההנהגה הרבנית, שו"ת* בגטאות

4.התנגדות מזוינת בגטאות, במחנות הפרטיזנים, במחנות ההשמדה.

פרק ו: לאחר השואה

1. שארית הפליטה: נסיונות שיקום, שיבה לארצות המוצא, תנועת "הבריחה", מחנות העקורים והקשר עם שליחי ארץ ישראל.

*** ( אם תישאל בבחינת הבגרות שאלה בנושא, היא תחייב התייחסות לשו"תים שנלמדו מתוך החוברת בלבד .)

חלק 5: היישוב בארץ־ישראל והתנועה הציונית מתקופת מלחמת העולם השנייה

 עד הקמת המדינה )תרצ"ט-תש"ח, 1948-1939(

פרק א: היישוב היהודי בארץ־ישראל והתנועה הציונית בתקופת המלחמה

1.שיתוף פעולה עם הבריטים תוך מאבק בהם.

 א. שיתוף: גיוס לצבא הבריטי, הקמת הבריגדה, הצנחנים.

 ב. מאבק: 1. עלייה בלתי לגלית )העפלה( מאירופה ומארצות האסלאם.

 2. התיישבות גוש עציון.

 3. מחתרות — עמדותיהן ופעילותן במלחמה, ניסיונות התיישבות בנגב.

פרק ב: המאבק להקמת המדינה -תש"ה-תש"ז, 1947-1945

1. מדיניות ממשלת בריטניה לאחר המלחמה, גורמיה וביטוייה.

2. תגובת היישוב לנוכח האכזבה ממדיניות בריטניה: תנועת המרי — פעולותיה ופירוקה, המשך פעולות המחתרות,

 העפלה מאירופה ומארצות האסלאם, התיישבות: הקמת 11 הנקודות בנגב.

3. ארץ־ישראל בזירה הבין־לאומית — ועדת החקירה האנגלו־אמריקנית — מסקנותיה והצעותיה, העברת שאלת  ארץ־ישראל לאו"ם, ועדת אונסקופ, ההצבעה בעצרת האו"ם בכ"ט בנובמבר 1947, תגובת היישוב היהודי ותגובת הערבים.

פרק ג: מלחמת העצמאות

1.התקופה הראשונה: המלחמה מ־30 בנובמבר 1947 עד ה־14 במאי 1948 )י"ז כסלו תש"ה — ה' אייר תש"ח(.

הכוחות הנלחמים, המצור על ירושלים, תכנית ד', מבצע נחשון, נפילת גוש עציון.

2. הכרזת המדינה — הקמת צה"ל ופירוק המחתרות.

 3. התקופה השנייה: פלישת מדינות ערב ובלימתן, המערכה על ירושלים, נפילת הרובע היהודי, הפוגה ראשונה.

4. הסכמי שביתת הנשק.

חלק 7: בעיות יסוד במדינת ישראל בעשורים הראשונים לקיומה

פרק א:. מאורעות שהסעירו את מדינת ישראל: משפט אייכמן.

פרק ב: בעיות ביטחון במדינת ישראל

ב. הקמת אש"ף, הרקע למלחמת ששת הימים, המלחמה ותוצאותיה.

המושגים, הנושאים או האישים המחייבים לבחינה מתוך הפרקים האקסטנסיביים:

מחלק 3 פרקים א', ב': משטר טוטליטרי )לפחות שלושה מאפיינים(, בולשביזם, הדיקטטורה של סטלין,

 תכנית נא"פ — תכנית החומש, יבסקציה, פשיזם, מוסוליני — "המצעד לרומא",

 הסכם המיעוטים (פולין), מפלגות יהודיות בפולין, יהדות ותרבות יהודית בפולין.

מחלק 6 פרקים א', ב': המלחמה הקרה, מסך הברזל, דוקטרינת טרומן, תכנית מרשל, ברית נאט"ו, ברית ורשה,

 קומקון (לעומת קומינטרן) השוק האירופי המשותף, קע"ם, הפליטים הערבים.