היסטוריה דתי + כללי 3 יח"ל

יחידת לימוד: 
שנה: 
מרצה: 

http://meyda.education.gov.il/files/MafmarHistoria/History.pdf