נוהל שיפור ציון וחזרה על קורס בתום המכינה

נוהל שיפור ציון/חזרה על קורס בתום לימודי המכינה

בוגרי מכינה שיהיו מעוניינים לאחר תום המכינה לשפר ציון בבחינה / לחזור על קורס, יוכלו לעשות זאת בהתאם לנהלים הבאים.

נוהל לרישום חוזר לבחינה:

ניתן להירשם לבחינה חוזרת בתנאים הבאים:

 1. רישום לבחינה חוזרת יתאפשר אך ורק בשנה"ל העוקבת לשנה שבה נלמד הקורס המקורי. 
 2. מועד הרישום – ניתן להירשם לבחינה עד חודש לפני תאריך בחינת מועד א'.
 3. שיפור הציון יהיה במועד הבחינה שיתקיים לכלל התלמידים באותה שנה.
 4. ניתן לגשת למועד אחד בלבד בכל סמסטר – מועד א' או מועד ב'.
 5. רישום לבחינה חוזרת יתאפשר אך ורק אם הקורס עדיין נלמד במסגרת המכינה.
 6. הציונים שניתן לשפר הינם מטלות בחינה בלבד! (לא כולל בחינת מעבדה).
 7. שיפור ציון בקורס ע"י בחינה מוגבל לשני קורסים בלבד.
 8. בקורסי אנגלית אין אפשרות לגשת לבחינת שיפור ציון. תלמידים המעוניינים לשפר ציון בקורסי אנגלית, יהיו מחויבים להירשם לקורס חוזר.
 9. הציון הקובע הוא הציון האחרון שקיבל התלמיד (אין "שמירת ציון").
 10. באחריות התלמיד/ה לדאוג באופן עצמאי לחומרי הלימוד בבחינה שמשפר/ת, ולהתעדכן במידה וקיימים שינויים בתוכנית הלימודים.
 11. החיוב בתשלום עבור מטלת בחינה הוא עפ"י התעריף שייקבע מעת לעת.

להלן - טופס בקשה לשיפור ציון בבחינה

 

נוהל לרישום חוזר לקורס:

ניתן להירשם לקורס בתנאים הבאים:

 1. רישום לקורס חוזר יתאפשר אך ורק בשנתיים העוקבות לשנה שבה נלמד הקורס המקורי.
 2. רישום לקורס חוזר יתאפשר אך ורק אם הקורס עדיין נלמד במכינה. במידה והקורס הפסיק להתקיים במכינה – לא ניתן ללמוד את הקורס ולהשלים ציון במקצוע זה.
 3. הרישום לקורס חוזר מחייב לגשת בשנית לכל מטלות הקורס. לא ניתן לשקלל ציוני מטלות משנים קודמות.
 4. רישום לקורס חוזר מוגבל לשני קורסים בלבד.
 5. הציון הקובע הוא הציון האחרון (אין "שמירת ציון").
 6. החיוב בתשלום עבור הקורס הוא עפ"י התעריף שייקבע מעת לעת.
 7. חלה חובת נוכחות בקורס בהתאם לנוהלי הנוכחות שקיימים במסגרת המכינה.
 8. במסגרת חזרה על קורס אין אפשרות להגיש בקשה למלגה.
 9. במסגרת חזרה על קורס, חלים על התלמיד/ה תקנון הלימודים ותקנון שכ"ל של השנה הרלוונטית שבה לומד/ת את הקורס.

להלן - טופס בקשה לרישום חוזר לקורס

 

את הטפסים המלאים יש לשלוח במייל: Mechina.kda@biu.ac.il