נוהל שיפור ציון וחזרה על קורס

נוהל שיפור ציון/חזרה על קורס בתום לימודי המכינה

בוגרי מכינה שיהיו מעוניינים לאחר תום המכינה לשפר ציון בבחינה / לחזור על קורס, יוכלו לעשות זאת בהתאם לנהלים הבאים.

נוהל לרישום חוזר לבחינה:

תלמיד יוכל לחזור על בחינה בתנאים הבאים:

 1. רישום לבחינה חוזרת יתאפשר אך ורק בשנה"ל העוקבת לשנה שבה נלמד הקורס המקורי.
 2. מועד הרישום - ניתן להרשם לבחינה עד חודש לפני מועד בחינת מועד א'.
 3. שיפור הציון יהיה במועד הבחינה שיתקיים לכלל התלמידים באותה שנה.
 4. רישום חוזר לבחינה מוגבל לשני קורסים בלבד.
 5. ניתן לגשת למועד אחד בלבד בכל סמסטר – מועד א' או מועד ב'.
 6. רישום חוזר לבחינה בכל סמסטר מוגבל לפעם אחת בלבד.
 7. אם חלוקת המטלות היחסיות בקורס השתנו, לא ניתן לגשת לבחינה בלבד ויש לחזור על הקורס כולו.
 8. רישום לבחינה חוזרת יתאפשר אך ורק אם הקורס קיים ותכניו לא השתנו.
 9. הציונים שניתן לשפר הינם מטלות בחינה בלבד! (לא כולל בחינת מעבדה).
 10. הציון הקובע הוא הציון האחרון שקיבל התלמיד (אין "שמירת ציון").
 11. באחריות התלמיד לדאוג לחומר הלימוד בבחינה שבחר לשפר, ולהתעדכן במידה וקיימים שינויים בתכנית הלימודים.
 12. התלמיד יחויב בתשלום עבור מטלת בחינה עפ"י התעריף שייקבע מעת לעת.

 

נוהל לרישום חוזר לקורס:

תלמיד יוכל להירשם לקורס בתנאים הבאים:

 1. רישום לקורס חוזר יתאפשר אך ורק ב-3 שנים העוקבות לשנה שבה נלמד הקורס המקורי.
 2. רישום לקורס חוזר יתאפשר אך ורק אם הקורס קיים ותכניו לא השתנו. אם הקורס הפסיק להתקיים במכינה – לא ניתן ללמוד את הקורס ולהשלים ציון במקצוע זה.
 3. מועד הרישום - ניתן להרשם לקורס חוזר עד שבוע לפני תחילת הלימודים
 4. תלמיד שנרשם לקורס חוזר מחויב לעמוד בשנית בכל מטלות הקורס. לא ניתן לשקלל ציוני מטלות משנים קודמות.
 5. רישום לקורס חוזר מוגבל לשני קורסים בלבד.
 6. על כל קורס ניתן לחזור פעם אחת בלבד.
 7. הציון הקובע הוא הציון האחרון שקיבל התלמיד (אין "שמירת ציון").
 8. התלמיד יחויב בתשלום עבור הקורס עפ"י התעריף שייקבע מעת לעת.

חלה חובת נוכחות בקורס בהתאם לנוהלי הנוכחות שקיימים במסגרת המכינה.

בעמוד טפסים ניתן להוריד את הטפסים הרלוונטים