שכר לימוד

גובה שכר הלימוד נקבע בתיאום וע"פי החלטת הנהלת האוניברסיטה. 

ניתן להגיש בקשה למלגת שכר לימוד וקיום (ראה פירוט תחת "מלגות").

על תשלומי שכר הלימוד למכינה חלים כל תקנוני ופרסומי אוניברסיטת בר-אילן בנושא שכ"ל.

תשלום נלווים כגון: שירותי אגודת הסטודנטים, שמירה, אינם כלולים בשכ"ל.

כל תלמיד שקבלתו למכינה אושרה ע"י ועדת הקבלה יחוייב במקדמה בסך 1,600 ש"ח, שהנה חלק מהתשלום הראשון

של שכר הלימוד (ניתן לשלם גם מכספי הפיקדון), על מנת להבטיח את שמירת מקומו במכינה. 

תלמיד אשר לא ישלם במועדים שנקבעו לתשלום שכר לימוד יחוייב בהפרשי הצמדה למדד בתוספות דמי פיגורים

בשיעור שיקבע ע"י האוניברסיטה לאותה שנה. חישוב דמי הפיגורים יעשה החל מה-15 לחודש בו חל מועד התשלום.

דמי הביטוח הלאומי ומס בריאות ישולמו ע"י התלמיד באופן עצמאי למוסדות המתאימים.

קבלת אישור או תעודה כלשהיא מהמכינה בגין לימודים תינתן רק לאחר תשלום מלוא שכ"ל ו/או תשלומים אחרים

בהם התלמיד חייב, והמכינה רשאית לעכב מתן כל אישור או תעודה עד לתשלום מלוא שכר הלימוד.