נוהל בחינות

הנהלים המלאים בנוגע לבחינות מופיעים בקישור זה - נוהל בחינות מכינה קדם אקדמית

באחריות הסטודנט/ית לקרוא בעיון את הנהלים ולפעול לפיהם.

להלן כמה דגשים לנבחנים במסגרת המכינה:

  • הנהלת המכינה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתאריכי הבחינות, ותעדכן את הסטודנטים על כך במייל.
  • במידה ויהיו שינויים במועדי הבחינות, חובה על הסטודנטים לעקוב אחר הפרסומים וההודעות בנוגע לכך.
  • על הסטודנטים להיבחן אך ורק בקורס ובקבוצה שבהם הם לומדים.
  • על הסטודנטים לוודא כי הם רשומים לכל הקורסים שבהם הם לומדים ונבחנים.
  • סטודנטים שאינם רשומים ושמם אינו מופיע ברישומי המחשב באחד הקורסים, אינם מורשים לגשת לבחינה.
  • סטודנטים שיש להם חוב כספי לא יורשו לגשת לבחינות.

 

גיליון ציונים / תעודת מכינה:

בסוף תקופת הבחינות יונפק לכל סטודנט גיליון ציונים המפרט את הציון בכל אחד מהקורסים, וכן את חישוב הממוצע המשוקלל.
הציון שיירשם בתעודת מכינה הוא הציון הסופי המורכב מכל מטלות הקורס.
בהיעדר ציון באחת המטלות, לא יהיה ציון סופי בקורס.
ציון "עובר" במכינה ייעודית הוא ציון 60 ומתייחס לציון הסופי של כל קורס.
סטודנטים אשר לא יעמדו בהצלחה בכל הקורסים (ציון פחות מ – 60 או א.צ או "נכשל" או ט.נ.) - תעודת המכינה תונפק ללא שקלול ממוצע, ויצוין בתחתית תעודת המכינה "לא עמד בדרישות המכינה".