כללים אקדמים

 

ועדת משמעת

מובהר בזאת כי על תלמידי המכינה יחול תקנון המשמעת לסטודנטים באוניברסיטת בר-אילן, להוציא הרכב ועדת המשמעת של המכינה. יו"ר הוועדה  וחבריה  יתמנו  ע"י  הנהלת  המכינה,  באישור  רקטור  אוניברסיטת בר-אילן.

התלמידים חייבים להקפיד על התנהגות ומשמעת ההולמת תלמידי מכינה באוניברסיטה דתית ולמלא אחר ההוראות בנדון זה, המפורטות בתקנות השונות של המכינה באוניברסיטת בר-אילן (להלן: "האוניברסיטה").

כעבירה על כללי המשמעת תיחשב (בין אם בוצעה בין כותלי האוניברסיטה ובין אם מחוצה לה):

1.   התנהגות הפוגעת בכבוד המוסד או במוסד הציבורי.

2.   מפגיעה בשלטונות המכינה והאוניברסיטה, מוריה, פקידיה ועובדיה במידע כוזב וכד'.

3.   הטעיית שלטונות המכינה והאוניברסיטה, מוריה, פקידיה ועובדיה במידע כוזב וכד'.

4.   הונאה בבחינה (העתקה, שיחה עם חבר בשעת בחינה וכד') או מעשה תרמית דומה (זיוף, השגת חתימות מורים בעורמה וכד').

5.   פגיעה ברכוש המכינה והאוניברסיטה.

6.   פגיעות בין סטודנט לחברו במכינה ובאוניברסיטה כלולות בתחום פעולתה של ועדת המשמעת, אם יש לכך השלכות על עבירות המשמעת המוגדרות לעיל.

הגבלת השימוש בטלפונים סלולריים

אחזקה ו/או שימוש בטלפונים סלולריים ובזימוניות - בין אם לניהול שיחות ובין אם לקבלת שיחות ו/או הודעות ו/או להאזנה - הינם אסורים לחלוטין בחדרי הכיתות, באולמות ההרצאות, בספריות, בחדרי הבחינות ובכל מקום אחר באוניברסיטה בו ראוי לשמור על שקט.

נציג האוניברסיטה, לרבות מרצה, מתרגל, ספרן או עובד מינהלי, יהיה רשאי לדרוש פרטיו האישיים של מי שהפר הוראה זו. מפר ההוראה יורחק מהמקום לאלתר ויהיה צפוי להעמדה לדין משמעתי.

תלמיד שעבר על אחד מכללי המשמעת הללו יובא לדין בפני ועדת המשמעת המוסמכת להטיל עליו עונש או עונשים שונים.

הנתבע חייב להופיע בעצמו ללא סנגור. נידון שלא הופיע בפני הוועדה ללא סיבה מוצדקת ומשכנעת, רשאית הוועדה לדונו שלא בפניו. יו"ר ועדת המשמעת וסגנו רשאים לנקוט עד לבירור העניין, בצעדי ביניים, מעין דחיית בדיקתה של בחינה, איסור לגשת לבחינה, הפסקה זמנית של הלימודים וכד'.

תלמיד שנמצא אשם בעבירה משמעתית, יוטל עליו אחד העונשים הבאים, או כמה מהם:

א.   נזיפה.

ב.   נזיפה חמורה.

ג.    מניעת מענק לימודים או ביטולו.

ד.   ביטול בחינות (עונש זה יוטל במקרה של עבירה הקשורה בבחינה).

ה.   מחיקת הקורס מדו"ח הלימודים.

ו.    מניעת מתן אישורים או המלצות עד סיום לימודיו של התלמיד.

ז.    התראה על הרחקה מהמכינה.

ח.   הרחקה לשנת לימודים אחת (השוטפת או הקרובה) או למספר שנים.

ט.   הרחקה לצמיתות.

הערה:

הוועדה זכאית לקבוע עונש שאינו כלול ברשימה הנ"ל (בהתאם לנסיבות), כולל ציון העונש בדו"ח הציונים.

סטודנט רשאי לערער על החלטת ועדת המשמעת תוך שבועיים מיום מסירתה לו ולתובע (הוועדה זכאית לקצר את מועד הגשת הערעור).