סיום לימודים וקבלה ללימודים אקדמיים באוניברסיטת בר אילן

סיום לימודים

לא יוכל תלמיד לקבל אישור או תעודה כלשהי מהתוכנית בגין לימודיו, אם ישנו חוב כלשהוא לאוניברסיטה או לתכנית כגון: שכ"ל ו/או תשלומים אחרים.

קבלה ללימודים אקדמיים באוניברסיטת בר-אילן

הרישום ללימודים אקדמיים הינו בהתאם להוראות ונוהלי האוניברסיטה.

ממוצע תוכנית 30+ מהווה תנאי קבלה חלופי לממוצע הבגרות לתואר ראשון באוניברסיטת בר אילן, בפקולטות של: מדעי החברה, מדעי הרוח ומדעי היהדות (* למעט תארים שמבקשים מתמטיקה ברמת 4 יח"ל ומעלה).

*הממוצע המקסימלי שניתן לקבל בתוכנית הוא 100 (שיטת חישוב הממוצע לא כוללת בונוסים).

בנוסף, על הסטודנט לעמוד בכל תנאי הקבלה הנוספים, בהתאם לדרישות המחלקה בה הוא מעוניין ללמוד את התואר הראשון (בחינת פסיכומטרי, אמיר/רם, בחינת יע"ל, ראיון אישי וכד').

באחריותו של הסטודנט לבדוק קודם הרשמתו ללימודים בתכנית, כי אכן תעודת התוכנית מתקבלת במחלקה בה מתעתד ללמוד, וכן לברר מה דרישות הקבלה הנוספות, תוכניות הלימודים, מועדי ההרשמה וכל מידע נוסף הרלוונטי לצורך לימודי התואר.

*סטודנטים אשר יעברו את קורס הבעה בתוכנית 30+ בציון 66 ומעלה יזכו לפטור מקורס הבעה אקדמית במהלך לימודי התואר.

*הקורסים האקדמיים בתוכנית: 1.יסודות המשטר ופוליטיקה ישראלית/משטרים 2.מדע וטכנולוגיה, יוכרו כנ"ז בתואר. באחריות הסטודנט להסדיר זאת מול המחלקה בה הוא מממשיך את לימודי התואר.